logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bibliografia

Źródła archiwalne:

AIPN:IPN BU 00170/52/1, t. 1.

 

Źródła drukowane:

Gomułka W., Przemówienia: lipiec 1964 – grudzień 1966, Warszawa 1967.

Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974, Paryż 1975.

Piasecki B., Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Rzym 1982.

Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: lata 1945–1959, Poznań 1994.

Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2: lata 1960–1974, Poznań 1995.

Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 3: lata 1975–1989, Poznań–Pelplin 1996.

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953–1956),red. B. Piec, Warszawa 2001.

Tajne dokumenty państwo–Kościół 1960–1980, Londyn 1996.

W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, t. 4, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2014.

Wyszyński S., Droga życia, red. I. Czarcińska, C.M. Grodzki, Warszawa 2001.

Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 1: 1949–1953, Warszawa 1991.

Wyszyński S., Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Włocławek 1934.

Wyszyński S., Początki nauczania społecznego (1934–1939), Warszawa 2001.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 1: 1948–1952, red. P. Skibiński, Warszawa 2017.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 2: 1953, red. E. Czaczkowska, Warszawa 2017.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 3, 1953–1956, red. I. Czarcińska, A. Gałka, Warszawa 2018.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 5: 1958, red. s. M. Krupecka USJK, Warszawa 2018.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 6: 1959, red. G. Łeszczyński, Warszawa 2019.

Wyszyński S., Pro memoria: 1966, red. R. Łatka, P. Skibiński, J. Żaryn, maszynopis (w przygotowaniu do druku).

Wyszyński S., Pro memoria: 1974, red. E. K. Czaczkowska, maszynopis (w przygotowaniu do druku).

Wyszyński S., Wielka Nowenna Tysiąclecia, Paryż 1962.

Wyszyński S., Wszystko postawiłem na Maryję, Paryż 1980.

Wyszyński S., Zapiski więzienne, Paryż 1982.

 

Opracowania:

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński, Warszawa 2009.

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce 1945–1989, Kraków 2006.

Dziuba A.F., Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.

Dziuba A.F., Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski a „Solidarność”, „Studia Prymasowskie” 2011, nr 5.

Eisler J., Stefan Wyszyński i Władysław Gomułka – dwie wizje Polski [w:] Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia, red. F. Boll, W.J. Wysocki, K. Zimmer, Warszawa 2010.

Grochola W., Cud w Zbroszy Dużej, Milanówek – Zbrosza Duża 2012.

Kard. Stefan Wyszyński o swoich święceniach kapłańskich, „Niedziela” 2009, nr 31.

Kindziuk M., Prymas Tysiąclecia w oczach jego następcy, „Biuletyn IPN” 2020, nr 6.

Łatka R., ,,Bronić Solidarność przed wkraczaniem na tereny polityczne”. Prymas Stefan Wyszyński wobec Solidarności [w:] Stefan Wyszyński wobec opozycji i oporu społecznego 1945–1981, red. E.K. Czaczkowska, Warszawa 2018.

Łatka R., Koniec odwilży w relacjach państwo–Kościół (1957–1958) z perspektywy prymasa Stefana Wyszyńskiego [w:] Księga pamiątkowa dla bp. Edwarda Frankowskiego, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów 2018.

Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec pozornej normalizacji relacji państwo–Kościół pierwszych lat rządów Edwarda Gierka (1971–1974), „Politeja” 2019, nr 3.

Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Kardynał Stefan Wyszyński 1901–1981, Warszawa 2019.

Łatka R., Zamiatała D., Ostatnie lata działalności prymasa Wyszyńskiego, „Biuletyn IPN” 2019, nr 10.

Łatka R., Żaryn J., Czy Kościół katolicki był permanentną opozycją wobec rządów komunistów w Polsce „ludowej”?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2020, nr 1.

Micewski A., Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu, Paryż 1982.

Nitecki P., Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917–1946, Wrocław 2008.

Noszczak B., Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania w Komańczy (październik 1956), „Studia Prymasowskie” 2007, t. 1.

Prymas a niepodległa. Naród–patriotyzm–państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. E. K. Czaczkowska, R. Łatka, Warszawa 2019.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 6: Orędzie biskupów a reakcja władz, Warszawa 1995.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 17: Czasy prymasowskie 1978. Wybór papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska – Warszawa 2010.

Rastawicka A., Ten zwycięża, kto miłuje. Życie i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019.

Romaniuk M.P., Prymas Wyszyński. Bibliografia i wybrane źródła, Gniezno 2001.

Wspomnienia o Stefanie kardynale Wyszyńskim. Czas nigdy Go nie oddali, red. A. Rastawicka, B. Piasecki, Kraków 2011.

Zabłocki J., Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948–1956, Warszawa 2002.

Zyskowska A.K., „Ósemka” jak osiem błogosławieństw, „Niedziela” 2012, nr 35.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944–1989, Warszawa 2003.

 

Internet:

Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, (dostęp 26 VII 2021 r.).

Instytut Prymasowski, (dostęp 14 XII 2020 r.).

Non possumus! Strona poświęcona nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (dostęp 14 XII 2020 r.).

Cykl dokumentalny Pasterz, prod. TVP 2020 (dostęp 17 V 2021 r.).

Opcje strony