logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bibliografia

Wydawnictwa źródłowe

Edycje dokumentów

Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych w Polsce Ludowej w latach 1944–1956, [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro C], Warszawa 1964, reprint, Lublin 1993.

UB a młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w latach 1945–1954 na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Metody operacyjne aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów, oprac. i red. A. Badura, G. Musiał, L. Malczak, D. Salbert, Katowice 2010.

Wspomnienia i relacje

Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, oprac. J. Ziółek, A. Gronek, M. Walczak, Lublin 2001.

Gała A.W., Wolna Młodzież 1949–1953. Dokumenty i relacje z dziejów antykomunistycznego ruchu oporu 1949–1953, Częstochowa 1995.

Gerung J., Czy to tylko trzy lata? Wspomnienia więźnia politycznego z okresu stalinowskiego, Warszawa 1994.

Horodniczy J., Młodsi od swoich wyroków, Łomianki 2010.

Jakubowski T.H., Znakiem tego oskarżony, Warszawa 2008.

Klimek H., Czas zniewolonej młodości (1945–1956), Wąbrzeźno 2005.

Łokaj J., Z biegiem Sanu, z biegiem lat (wspomnienia), Lublin, b.d.w.

Mróz T.K., Młodzi, wielcy, niepokorni. Antykomunistyczne młodzieżowe organizacje niepodległościowe w latach 1948–1955, Wrocław 2012.

Mróz T.K., Naród musi pamiętać. Doświadczenia i refleksje, Wrocław 2006.

Poteraj J., Moje zmagania z UB, Wrocław 2001.

Prokopowicz J., Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa 1949–1955, Rzeszów 2008.

Sroka B., Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe – wspomnienia (nie tylko) więzienne, Kalisz 2014.

Szukiewicz Z.L., Czy musieliśmy? (wspomnienia), Lublin 2005.

Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi Wolności w Lędzinach 1948–1953, red. E. Długajczyk, Lędziny 1994.

Umiński J., Stawialiśmy opór… Dwanaście lat (1940–1951) zbrojnej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny „Sz.Sz.” im. Jeremiego Wiśniowieckiego, Mielec 1997.

Urbanowicz J., Ocalić od zapomnienia. Z dziejów antysowieckiego oporu, Wrocław 1997.

 

Opracowania

Bachta E., Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944–1956, Przemyśl 1997.

Baziur G., Wierni Polsce Niepodległej. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945–1956, Kraków 2010.

Biegalski B., Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, Zielona Góra 1999.

Bień-Orlicz K., O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej Ludwika Michalskiego ps. „Mnich”, Kraków 2012.

Blinda A., Skoczek R., Mozgol R., Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948–1956, Katowice 2020.

Błaszczyk K, Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Wolsztyn 2014 http://www.wbc.poznan.pl/Content/371264/Z%20dziej%C3%B3w%20organizacji%20niepodleg%C5%82o%C5%9Bcioweych%20w%20wlkp%20w%20latach%201945-1956.pdf [dostęp 27 III 2017 r.].

Chańko J., Onufrzak Z., Z dziejów konspiracji młodzieżowych w Łodzi 1948–1953, Łódź 2005.

Chmielewski W., Nielegalne organizacje młodzieżowe w liceach pedagogicznych w latach 1945–1956, „Przegląd Historyczno-Oświatowy. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony dziejom oświaty i wychowania” 2005, nr 1–2.

Golon M., Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w wybranych ośrodkach Pomorza Nadwiślańskiego w okresie stalinowskim [w:] Niezależny ruch młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej, red. R. Sudziński, Toruń 2005.

Hausner W., Kapusta M., Epizody harcerskiej konspiracji niepodległościowej na ziemi krakowskiej 1944–1953, współpraca M. Konieczna, Kraków 2014.

Jaworzniacy. Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski, Warszawa 2011.

Kachnicz Z., Młodzież w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945–1956, Koszalin 2010.

Kozak M., Sprawa gimnazjalistów szprotawskich. Kara śmierci dla Bronisława Kozaka. Kulisy ubeckiej zbrodni sądowej (1952), Wrocław 2007.

Krajewski K., Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na terenie województwa mazowieckiego w latach 1945–1956 [w:] „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009.

Kuświk B., Antykomunistyczna działalność harcerzy w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Pilarczyka, UAM, Poznań 2012, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2473/1/Praca%20doktorska%20_Bartosz%20Kuswik.pdf [dostęp 25 IV 2016 r.].

Leśkiewicz R., Kościański R., Organizacje antykomunistyczne na terenie Poznania w latach 1945–1956 w świetle materiałów aparatu represji, „Grot. Zeszyty Historyczne” 2004, nr 22.

Młodzież kontra system 1945–1989. Rola opozycji młodzieżowej w walce o niepodległość w latach 1945–1989, red. M. Świder, Opole 2009.

Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. M. Kała, Ł. Kamiński, Wrocław 2002.

Nielegalna organizacja „Polska Młodzież Kadecka” z Bydgoszczy (X 1948–II 1949), http://szlakipamieci.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=77 [dostęp 27 V 2016 r.].

Noszczak B., Etos gniewu. Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie (1944–1989), Warszawa 2015.

Paczoska-Hauke A., Konspiracja młodzieżowa w Toruniu w latach 1945–1956 [w:] Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, red. T. Chinciński, Z. Karpus, Bydgoszcz–Toruń 2007.

Pająk H., Konspiracja młodzieży szkolnej 1945–1956, Lublin 1994.

Pawłowicz J., Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w Płocku 1948–1953, http://ipn.gov.pl/obep-warszawa/publikacje-internetowe-obep/mlodziezowe-organizacje-antykomunistyczne-w-plocku-1948-1953 [dostęp 25 III 2016 r.].

„Precz z komuną!”. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Ziemi Łódzkiej 1945–1956, red. D. Rogut, Zelów 2011.

Puliński A.J., Konspiracja i opór. Z dziejów oświaty na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956, Białystok 2007.

Puliński A.J., Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947-1956, Białystok 2018.

Puliński A.J., Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostocki w latach 1947–1956. Informator personalny, Białystok-Warszawa 2020.

Rusinek B., Szczurek Z., Dzieje drugiej konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Gdańskim w latach 1945–1956, Gdańsk 1999.

Rusinek B., Szczurek Z., Konspiracyjne organizacje niepodległościowe działające na Pomorzu Gdańskim w latach 1945–1955 w świetle akt byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, Gdańsk 1994.

Rzeczkowska E., Bogu, Polsce, bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944–1956, Lublin 2014.

Sławińska A., Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952–1956, Warszawa 2017.

Soliński K., Harcerska konspiracja. Geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej „Iskra” 1949–1950, Olsztyn 2006.

Stawialiśmy opór… Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944–1956, red. J. Wójcik, Kraków 2008.

Szczypka A., Młodzieżowe organizacje niepodległościowe na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956, Toruń 2010.

Szwagrzyk K., Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945–1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999.

„Śmierć komunistom!”. Młodzieżowa konspiracja niepodległościowa na Ziemi Łódzkiej w latach 1948–1953, red. D. Rogut, Zelów 2012.

Walczak M., Nielegalne organizacje młodzieżowe w Wałbrzychu w latach 1948–1956 [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktura, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2008.

Wołoszyn J., Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych na Lubelszczyźnie (1944–1956), Warszawa 2007.

Wołoszyn J., Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956, Warszawa-Lublin 2019.

Wójcik B., Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, Rzeszów 2009.

Zwiernik P., Młodzieżowe organizacje niepodległościowe w Wielkopolsce [w:] Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2016.

Żychowska M., Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Tarnowskiem w latach 1945–1956, Tarnów 2001.

 

Atlasy

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, zespół redakcyjny: Sławomir Poleszak (redaktor naczelny), Rafał Wnuk, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Lublin – Warszawa 2020, Wydanie II poprawione i uzupełnione

Opcje strony