logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Podstawa programowa

Podstawa programowa historia dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

LV. Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948). Uczeń:

Poziom podstawowy:

3) charakteryzuje okoliczności i etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów;

4) omawia działalność opozycji legalnej oraz podziemia antykomunistycznego, w tym: Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW);

5) charakteryzuje losy żołnierzy wyklętych/niezłomnych;

6) opisuje represje sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeństwa (w tym obławę augustowską)

 

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń:

Poziom podstawowy:

  1. przedstawia proces sowietyzacji kraju na płaszczyźnie ustrojowej, gospodarczo-społecznej i kulturowej;
  2. omawia i ocenia skutki terroru stalinowskiego w Polsce;

Poziom rozszerzony:

1) wyjaśnia założenia propagandy komunistycznej i charakteryzuje cechy sztuki socrealizmu

Opcje strony