logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bibliografia

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 5: Październik 1944–lipiec 1945, Londyn 1981; t. 6: Uzupełnienia, Londyn 1989.
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, zespół redakcyjny: Sławomir Poleszak (redaktor naczelny), Rafał Wnuk, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Lublin – Warszawa 2020, Wydanie II poprawione i uzupełnione.
Balbus Tomasz, Konspiracja dolnośląska AK–WiN (1945–1948). Leksykon, Wrocław 2000.
Balbus Tomasz, O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza – struktury – działalność – likwidacja – represje), Kraków–Wrocław 2004.
Bechta Mariusz, …między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939–1952, Warszawa 2008.
Białostocczyzna 1944–1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, oprac. Jerzy Kułak, Warszawa 1998.
Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950, oprac. Krzysztof Busse, Arkadiusz Kutkowski, Lublin 2012.
Broński Zdzisław „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 –maj 1949), wstęp, red. naukowa, oprac. dokumentów, Sławomir Poleszak, wydanie II, Lublin - Warszawa 2015.
Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, oprac. Jan Ziółek, współpraca Anna Gronek, Małgorzata Walczak, Lublin 2001.
Działania zbrojne i konspiracja na ziemi częstochowskiej w latach 1939–1947, zebrał i oprac. Wojciech Zaleski, Częstochowa 1998.
Fieldorf Maria, Zachuta Leszek, Generał August Emil Fieldorf 1895–1953, Warszawa 2013.
Gawryszczak Piotr, Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin 1944–1956, Lublin 1998.
Golik Dawid, Z wiarą w zwycięstwo... Oddział partyzancki „Wiarusy” 1947–1949, Kraków 2010.
Kacprzak Krzysztof, Podziemie zbrojne na Mazowszu Północnym w walce z systemem komunistycznym 1945–1952, Warszawa 2011.
Komorowski Krzysztof, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna obozu narodowego 1939–1945, Warszawa 2001.
Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz, Poznań 2007.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1–4, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002–2010.
Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948, „Teki Edukacyjne IPN”, Łódź 2007.
Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego AK–WiN Radzyń Podlaski w latach 1944–1956, Biała Podlaska 1998.
Korkuć Maciej, „Zostańcie wierni tylko Polsce...” Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1945–1947), Kraków 2002.
Kozłowski Patryk, Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” 1910–1951, Warszawa 2004.
Krajewski Kazimierz, Jan Borysewicz „Krysia”, „Mściciel” 1913–1945, Warszawa 2013.
Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Białostocki Okręg AK–AKO VII 1944–VIII 1945, Warszawa 1997.
Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952), Warszawa 2002.
Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Niwiński Piotr, Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952, Warszawa 2010.
Kryptonim „Orzeł”. Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w dokumentach 1947–1954, wybór i oprac. Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Jacek Pawłowicz, Leszek Żebrowski, Warszawa 2004.
Kułak Jerzy, Rozstrzelany oddział. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW – Białostocczyzna 1945–1946, Białystok 2007.
Kunert Andrzej Krzysztof, Proces szesnastu…, Warszawa 2008.
Kurpierz Tomasz, Piątek Przemysław, „Dobić wroga”. Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945–1947), Katowice–Kraków 2007.
Kurtyka Janusz, Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946), Warszawa 1989.
Kurtyka Janusz, Pawłowicz Jacek, Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Warszawa 2010.
Leszczyńska Zofia, Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może, cz. 2, Lublin 2003.
Łabuszewski Tomasz, Koszyńska Monika, Młynarczyk Wiesława, Śladami zbrodni. Projekt edukacyjny. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 2007.
Motyka Grzegorz, Na białych Polaków obława. Sowieckie wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Kraków 2014.
Motyka Grzegorz, Wnuk Rafał, Pany i rezuny. Współpraca AK–WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997.
Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, wstęp i oprac. Leszek Żebrowski, t. 1, Warszawa 1994; t. 2–3, Warszawa 1996.
Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych. Warszawa, 25 października 1992 roku, red. Piotr Szucki, Warszawa 1994.
Niwiński Piotr, Okręg Wileński AK w latach 1944–1948, Warszawa 1999.
NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z „teczek specjalnych” Józefa W. Stalina, oprac. Alina Fitowa, Kraków 1998.

Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947, red. Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2018.

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2019.

Ostasz Grzegorz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”; model konspiracji, struktura, dzieje, Rzeszów 2006.
Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951–1963, wydanie drugie, uzupełnione, Warszawa 2016.
Ostatni leśni 1948–1953, red. Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2003.
Paczoska-Hauke Alicja, „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”...; żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945–1947), Bydgoszcz–Gdańsk 2013.
Pasiuk Krystyna, Ostatni „leśni” Suwalszczyzny: oddział „Bladego” Burdyna, Sejny 2002.
Pawłowicz Jacek, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008.
Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939–1947, red. Aleksandra Namysło, Tomasz Kurpierz, Bielsko-Biała–Katowice 2002.
Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956, red. Tomasz Danilecki, Warszawa 2004.
Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956: pakiet edukacyjny dla nauczycieli historii, wprowadzenie, kalendaria, biogramy, wybór materiałów i oprac. Jerzy Kułak, Białystok 2001.
Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. Sławomir Poleszak, Adam Puławski, Warszawa 2002.
Poleszak Sławomir, Jeden z wyklętych. Major Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998.
Poleszak Sławomir, Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (1944–1957), Warszawa 2004.
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. Sławomir Poleszak, Warszawa–Lublin 2008.

Ruch Oporu Armii Krajowej, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2021.
Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych 1944–1956, red. Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2012.
Ślaski Jerzy, Żołnierze wyklęci, wyd. 1, Warszawa 1996; wyd. 2, Warszawa 2000.
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Kraków 2002.
Taraszkiewicz Edward Edmund „Żelazny”, Trzy pamiętniki, wstęp, red. nauk. i oprac. dok. Andrzej T. Filipek, Bożenna Janocińska, Lublin 2008.
Toborek Tomasz, Warszyc. Wyklęty bohater, Warszawa 2013.
„W godzinie próby”. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy, wybór, wstęp i oprac. Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska, Białystok 2010.
W matni. Z dziejów podziemia niepodległościowego na Podlasiu w latach 1939–1956, red. Mariusz Bechta, Mirosław Barczyński, Tadeusz Mioduszewski, Jarosław Kopiński, Biała Podlaska–Warszawa 2008.
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013.
Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, oprac. Kamil Rajski, Warszawa 2014.
Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956 r., Zamość 1993.
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944–1947, Warszawa 2000.
Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Civil war or new occupation. Poland after 1944. (Materiały sesji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie 6 listopada 1997 roku przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), red. Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 2001.
Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1952, Warszawa 1992.
„Wyklęci”. Podziemie zbrojne 1944–1963, oprac. Marta Markowska, Warszawa 2013.
Z archiwum IPN, wstęp i oprac. Sławomir Poleszak, wyd. 1, Warszawa–Lublin 2010; wyd. 2 uzupełnione, Lublin 2011 [zestaw 80 filmów dokumentalnych].
„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. Agnieszka Jaczyńska, Sławomir Poleszak, Magdalena Śladecka, Rafał Wnuk, wyd. 2 uzupełnione, Lublin 2013.

Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej, red. Dr J. Bednarek, M. Biernat, J. Kwaśniewska-Wróbek, M. Wołłejko, Warszawa 2019.
Zaporczycy. Relacje, t. 1–5, Lublin 1997–1997.
Zblewski Zdzisław, Między wolną Polską a „siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947, Kraków 1998.
Zblewski Zdzisław, Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.
Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, wyb. i opr. G. Wąsowski, L. Żebrowski, wyd. IV, Warszawa 2017.

Strony internetowe

Opcje strony