logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bibliografia

Źródła:

21 postulatów z 17 sierpnia 1980 r.

36 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie 

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z 1 sierpnia 1975 r.

Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu i innym, skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie przez OKŚZpNP w Katowicach wraz z zarządzeniem Naczelnika OKŚZpNP w Katowicach w sprawie jego udostępnienia

Akta śledztwa dot. użycia broni palnej przez funkcjonariuszy MO w dn. 16 XII 1981 na terenie KWK „Wujek” (kserokopie), Archiwum ŚCWiS, 1/9 t. 1.

Akta śledztwa w sprawie strajku na KWK „Wujek”, t. 1. 19811983, Archiwum ŚCWiS 1/10 t. 1.

Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, oprac. J. Gołębiewski, J. Mysiakowska, A.K. Piekarska, Warszawa 2009.

Apel do społeczeństwa i władz PRL z 23 września 1976 r.  

Apel do społeczeństwa polskiego, [w:] G. Waligóra, Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Kraków 2005.

Barańczak S., Norwid nie chce podpisać volkslisty, [w:] tenże, Przed i po: szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn 1988.

Bieniasz M., Idą pancry na „Wujek”, Zbiór Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz.

Broniewski W., Bagnet na broń, [w:] tegoż Wiersze i poematy, Warszawa 1972.

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154. 

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. 1981 nr 29 poz. 156.

Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników, oprac. K. Chwastek, B. Tracz, Gliwice–Katowice 2020.

Hemmerling Z., Nadolski M., Opozycja demokratyczna w Polsce 1976–1980. Wybór dokumentów, Warszawa 1994.

Hłasko M., Cicha przystań życiowa, [w:] Piękni dwudziestoletni, Lublin 1995.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.

Kościół w PRL. Dokumenty, oprac. P. Raina, Poznań–Pelpin 1996, t. 3.

Mały Rocznik Statystyczny 1985, GUS, Warszawa 1985.

Nowakowski M., Raport o stanie wojennym, Warszawa 2010.

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1979 r. nr 18 poz. 111.

Pleskot P., Polska–Australia–„Solidarność”. Biografia mówiona Seweryna Ozdowskiego, Warszawa 2014.

Popiełuszko J., Zapiski 1980–1984, Paryż 1985.

Porozumienia społeczne 1980–1981, wybór i oprac. J. Gmitruk, J. Sałkowski, Warszawa 2005.

Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, Poznań – Pelplin 1996, t. 3.

Raina P., Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan–PRL–Episkopat, Warszawa 1997.

Rizzi A., Myszki z Nowego Światu. Wspomnienia włoskiego dyplomaty z sześciu lat w Polsce Jaruzelskiego, Warszawa 2016.

Rakowski M.F., Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004.

Relacja Andrzeja Perlaka, Archiwum ŚCWiS.

Relacja Eugeniusza Karasińskiego

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku. Opracowanie Główny Urząd Statystyczny 

Rocznik statystyczny 1984, GUS, Warszawa 1984.

Rocznik statystyczny 1986, GUS, Warszawa 1986.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika, Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13.

Rządowy raport o stanie gospodarki, Warszawa 1981.

Służba w jednostkach zmilitaryzowanych, „Monitor Dolnośląski”, 15 XII 1981 r.

Statut NSZZ „Solidarność” z 22 września 1980 r. 

Szaruga L., Tylko tak, [w:] Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, red. A. Skoczek, Kraków 2014.

„Sztuka” 1983.

Świadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001.

Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii, M.P. 1982 nr 4 poz. 17.

Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii, M.P. 1982 nr 4 poz. 18.

Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów, M.P. 1981 nr 32 poz. 291.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. 1969 nr13 poz. 94.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114.

Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, Dz.U. 1982 nr 3 poz. 18.

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach, Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52.

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55.

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51.

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen, Dz.U. 1982 nr 7 poz. 53.

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99.

Waligóra G., Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Kraków 2005.

„Wolny Związkowiec”, 13 XII 1981 r., wydanie strajkowe, nr 1.

„Wujek” ’81. Relacje, oprac. R. Ciupa R., S. Reńca, Katowice 2020.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt K 35/08, Dz.U. 2011 nr 64 poz. 342.

 

Opracowania:

Bagieńska-Masiota A., Prawne podstawy cenzury prasy w okresie stanu wojennego w Polsce (1981–1983), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, t. 66, z. 2.

Bolczyk H., Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni „Wujek”, Katowice 2016.

Boruta T., Pokolenie ’80 – niezależne malarstwo młodych w wystawienniczym ruchu przykościelnym, [w:] Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011.

Branach Z., Tajemnica śmierci księdza Zycha, Toruń 1994.

Brier R., Nie tylko Helsinki. Solidarność i zapoznana kultura praw człowieka, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” 2015, nr 8.

Brożek K.,  Surdy G., Solidarność Walcząca, Warszawa 2020.

Brzostek B., Życie codzienne stanu wojennego 

Bukowski H., Żytnia. Kto o tym pamięta, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2.

Burkot S., Literatura ostatniego dziesięciolecia, [w:] Literatura...Literatura...Literatura, wydanie bibliofilskie ZLP, Kraków 1998.

Cenckiewicz S., Powstrzymać powódź kontrrewolucji. Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” w latach 1980-1981, [w:] Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005, Warszawa 2005.

Choma-Jusińska M., Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. G. Waligóra, Warszawa 2012, t. 2.

Chwastek K., Niebezpieczna pamięć, „Czasypismo” 2018, nr 2 (14).

Cieszewski J., Użyto broni, Warszawa 1991.

Choma-Jusińska M., Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. G. Waligóra, Warszawa 2012, t. 2.

Choma-Jusińska M., Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. G. Waligóra, Warszawa 2012, t. 2.

Ciupa R., Tracz B., Wujek ’81. Strajk i pacyfikacja, Katowice 2016.

Ciupa R., Reńca S., Dziewięciu z „Wujka”,  Warszawa 2016.

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004.

Czas Krzyża. Wystawa w kościele Podwyższenia Krzyża oo. Kapucynów. Bytom marzec – kwiecień 85, b.m., b.r.

Cziboly A., Bethlenfalvy A., Response to COVID-19 Zooming in on online process drama, „The Journal of Applied Theatre and Performance” 2020, Vol. 25, No. 4.

Dąbek S., Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. 19001995, Warszawa 1996.

Dąbrowski M., Zaczęło się w lipcu. Strajki 1980 roku na Lubelszczyźnie, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.

Drogoń A., O niektórych aspektach prawnych stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981 roku, [w:] Z dziejów prawa, red. A. Lityński, Katowice 2008, t. 1 (19).

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003.

Dworaczek K., Echo w całym kraju, [w:] Pierwsi Solidarni, Bezpłatny Dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 14 maja 2017.

Dziadul J., Rozstrzelana kopalnia, bmw. 1991.

Eisler J., Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, Warszawa 2018.

Eisler J., „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.

Encyklopedia Wiedzy Politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2004.

Fik M., Teatr faktu, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994.

Frużyński A., Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach 80. XX wieku, „Górnik Polski” 2009, nr 3.

Gałązka M.,  Nowe typy przestępstw w dekrecie o stanie wojennym, [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003.

Gańczak F., Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Warszawa 2017.

Gralińska-Toborek A., Plastyka w Kościele w latach 1981–1989: Trwałe przymierze czy epizod?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 4/1 (7).

Hałas R., Kary jako środki represji politycznej w prawie karnym stanu wojennego, [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003.

Hermansdorfer M., Sztuka stanu wojennego, Wrocław 2006.

Heruday-Kiełczewska M., Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982, Warszawa 2012.

Idą pancry na Wujek, red. A. Borowski, P. Miśkiewicz, Katowice–Warszawa 2011.

Jasiński L.J., Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2003.

Jaworski P., Most przez Bałtyk. Szwecja wobec „Solidarności” 1980–1982, Warszawa 2017.

Jędrychowski S., Zadłużenie Polski w krajach kapitalistycznych, Warszawa 1982.

Kaliski B., „Antysocjalistyczne zbiorowisko”? I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Warszawa 2003.

Kaliński J., Kryzys gospodarczy w latach 1979–1982 zwiastunem upadku PRL, „Optimum Economic Studies” 2021, nr 1 (103).

Kaliński J., Nierównowaga zewnętrzna gospodarki Polski Ludowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3.

Kamiński Ł., Dekada „Solidarności”, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Kamiński Ł., Od kryzysu do kryzysu (1970–1980), [w:] Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2014.

Kamiński Ł., Władza wobec opozycji 1976–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4).

Kazański A., Sierpień ’80 w Gdańsku, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Kazański A., Sierpień ’80 w Gdyni, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Keltner D., Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, Warszawa 2021.

Kędzierski J., Polityka i prawo. Wprowadzenie i prawna ocena stanu wojennego w Polsce w 1981 r., [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003.

Kindziuk M., Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki Prymas, Warszawa 2010.

Koj E., Zbrodnie stanu wojennego, [w:] Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice–Warszawa 2018.

Komedianci. Rzecz o bojkocie, oprac. A. Roman, Paris 1988.

Kościelniak M., Pochwała profanacji. „Trzecia droga” w kulturze polskiej lat 80., „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

Kościesza I., Historyk niekonwencjonalny? O nowym sposobie pisania historii, „Zeszyty Naukowe KUL” 2008, nr 2.

Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. W.J. Wysocki, Warszawa 2004.

Kowalski L., Komisarze stanu wojennego, „Zeszyty Historyczne” 1985, z. 112.

Kowalski P., Wprowadzenie, [w:] Propaganda Polski Ludowej. Materiały dla ucznia, seria Teki edukacyjne IPN, Łódź 2007.

Kozłowski T., Droga do rejestracji, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Krasiński Z., Polityka cen w Polsce w latach 1981–1983, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, R. 45, z. 4.

Kruk M., List, który nosi znamiona zbrodni  

Krzemiński I., „Mniejsze zło” czy zamordowanie polskich nadziei? Społeczne skutki wprowadzenia stanu wojennego,  [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne, red. P. Piotrowski, Wrocław 2010.

Kulesza W., Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013.

Kurpierz T., Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012

Kuta C., Narodziny SKS, [w:] Pierwsi Solidarni, Bezpłatny Dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 14 maja 2017.

Kuta C., Niezależny ruch wydawniczy 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, t. 2.

Kuta C., Prasa drugiego obiegu w PRL, [w:] Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, red. P. Kardela, P. Warot i T. Wolsza, Warszawa 2012.

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Sztuka w czasach PRL, Olszanica 2016.

Ligarski S., Kongres Kultury Polskiej, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Ligarski S., Majchrzak G., Wojna o eter. Media elektroniczne od „solidarnościowego karnawału” do początków rządów „solidarnościowych”, Warszawa 2016.

Lipski J.J., KOR, Warszawa 2006.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, wyd. 5, Warszawa 2013.

Łatka R., Episkopat Polski wobec stosunków Państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019.

MacEachin D.J., Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980–1981, Poznań 2011.

Maciaszek A., Hypś S., Prawo karne procesowe w okresie stanu wojennego, [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003.

Majchrzak G., Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okresie stanu wojennego,  [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne, red. P. Piotrowski, Wrocław 2010.

Majchrzak G., Kierunek na nękanie. Działania specjalne SB w walce z opozycją w latach siedemdziesiątych, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2012.

Majchrzak G., „Wojenna” cenzura

Majchrzak G., Tajemnice stanu wojennego, Warszawa 2016.

Majchrzak G., Obóz władzy w stanie wojennym, [w:] Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, red. A. Borowski, Warszawa 2005.

Makowski M., Witkowski G.K., Wojciechowski K., Pokolenie J8. Jarocin’80–’89, Poznań 2011.

Maniewska K., Narodziny i działalność rolniczej „Solidarności” 1981-1989. Materiały edukacyjne dla nauczyciela, [w:] O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944-1989), seria Teki edukacyjne IPN, Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2020.

Marek Ł., Msze święte za Ojczyznę, „Biuletyn IPN” 2009, nr 5–6.

Marek Ł., Msze święte w intencji Ojczyzny z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki, [w:] „Tyś jest kapłanem na wzór…” Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. A. Sznajder, Katowice 2010.

Maternicki J., Majorek C., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

Mérétik G., Noc generała, Warszawa 1989.

Mrówka P., Komitet Obrony Kraju struktura i zadania w latach 1959–1973, „Niepodległość i Pamięć” 2012, t. 19, nr 1–4.

Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.

Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981, oprac., wyb. i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, W. Janowski, W. Władyka, Warszawa 2004.

Nawrocki K., Sierpień ’80 w Elblągu, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Neja J., Dwa strajki – dwa porozumienia, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Neja J., Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, Katowice 2011.

Neja J., Pierwsi w kraju. Komitet Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, „Biuletyn IPN” 2018, nr 4 (149).

Neja J., Sznajder A., 14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu 14–28 grudnia 1981 roku, Katowice 2011.

Nitecki P., Jan Paweł II w obliczu stanu wojennego, „ Biuletyn IPN” 2011, nr 11–12.

Okła G., Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.

Olaszek J., Kultura, która nie kłamie. Szkic o Komitecie Kultury Niezależnej, „Wolność i Solidarność” 2017, nr 10.

Olaszek J., Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warszawa 2015.

Olejniczak S., Przyczynek do niezależnej twórczości teatralnej na Górnym Śląsku w latach 1982-1988, [w:] „Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej” 1996, z. 2.

Oleński J., Kartki na kartki, „Biuletyn IPN” 2014, nr 4.

Osiński K., Rybarczyk P., Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1, Monografia, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013.

Osmańczyk E.J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986.

Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 — styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2000.

Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII–22 VII 1983, Warszawa 2006.

Patek A., Zblewski Z., Polska i Świat w latach 1918–1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1998.

Patelski M., Cenzura wojskowa w komunistycznej Polsce i jej wpływ na powstanie i funkcjonowanie GUKPPiW, „Bibliotekarz Podlaski” 2020, nr 1.

Pawelec D., Debiuty i powroty. Czytanie w czasach przełomu, Katowice 1998.

Pawelec T., O „nowej historii” po-ponowocześnie, „Historyka” 2001, nr 31.

Piotrowski P., Udział Wojska Polskiego w realizacji stanu wojennego, [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne, red P. Piotrowski, Wrocław 2010.

Pleskot P., Determinacja, appeasement czy Realpolitik? Polityczne reakcje państw zachodnich wobec fenomenu „Solidarności”, [w:] NSZZ Solidarność 1980–1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, t. 7, Wokół „Solidarności”.

Pleskot P., Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013.

Pleskot P., Potępienie czy… ulga? Reakcje państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, „Biuletyn IPN” 2011, nr 11–12.

Polak W., Specyfika represji stanu wojennego, [w:] Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice–Warszawa 2018.

Polak W., Stan wojenny – pierwsze dni, Gdańsk 2006.

Pośród armii – muza w Kościele, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2.

Przastek D., Scena bez kłamstw. Teatr w Kościele po 13 grudnia 1981 roku, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2.

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2007, t. 2, Kwiecień 1981 – grudzień 1982.

Przewoźnik A., Katyń. Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010.

Puchalska K., Droga przez Bałtyk, „Karta” 2005, nr 47.

Puchała F., Kulisy stanu wojennego 1981–1983, Warszawa 2016.

Radłowski G., „Ruch porozumienia narodowego” na białostocczyźnie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zarys problematyki, „Studia Podlaskie” 2008, t. 17.

Raina P., Zbrożek M., Operacja „Lato-80”. Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980—1981, Pelplin 2003.

Realiści z wyobraźnią. "Kultura" 1976-2000. Wybór tekstów, red. B. Berski, A. Kowalczyk, Lublin 2007, t. 2.

Renda K., Użyteczność historii po modernizmie, „Historyka” 2002, nr 32.

Reńca S., Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych, Warszawa 2012.

Rodowicz W., Komitet na Piwnej. Fakty–dokumenty–wspomnienia, Warszawa 1994.

Roszkowski W., Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2009.

Rottenberg A., Polski barok współczesny, „Zeszyty Literackie” 1985, nr 11.

Ruzikowski T., Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983, Warszawa 2009.

Sasanka P., Czerwiec 1976, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, Warszawa 2010, t. 1.

Schweizer P., Wojna Reagana. O jego czterdziestoletniej walce z komunizmem zakończonej ostatecznym zwycięstwem, Warszawa 2004.

Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Warszawa 1990.

Skórzyński J., KOR – od Czerwca ’76 do Sierpnia ’80, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2012.

Skoczek A., Poezja Sierpnia '80 i Grudnia '81 jako fenomen kulturowy, [w:] Poezja Solidarności. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, wybór i oprac. A. Skoczek, Kraków 2006.

Skoczek A., Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, Kraków 2014.

Skórzyński J., Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warszawa 2012.

Sławkowa E., W poszukiwaniu prawdy (niejednorodność oraz suwerenność stylistyczna), [w:] Style literatury, red. B. Witosz, M. Wojtak, E. Sławkowa, A. Skudrzykowa, Katowice 2003.

Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2021.

Sobiela A., Wątki antykomunistyczne w polskiej muzyce punk 1978–1989, „Meritum” 2011, t. 3.

Soler Costa R., Lafarga Ostáriz P., Rethinking teacher training: Covid-19 and the rise of e-learning / Nowe podejście do szkolenia nauczycieli: Covid-19 i rozwój e-learningu, „Kultura–Przemiany–Edukacja” 2020, t. 8.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski, Kraków 2011.

Sprzeczne narracje… Z historii powojennej Polski 1944–1989, red. R. Spałek, Warszawa 2020.

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001.

Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.

Stan wojenny w Polsce. Materiały i dokumenty archiwalne 1981–1983, red. T. Walichnowski, Warszawa 2001.

Stańczyk X., Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978 – 1996, Warszawa 2018.

Stępień P., Łódzkie ośrodki pomocy dla represjonowanych w stanie wojennym, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2009, t. 18.

Stefaniak M., Sierpień ’80 w województwie szczecińskim. Przebieg i konsekwencje, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10.

Studzińska J., Socrealizm w malarstwie polskim, Warszawa 2014.

Szarek J., Zachód wobec stanu wojennego, [w:] Droga do Niepodległości. Solidarność 1980–2005, Warszawa 2005. 

Szczęśniak M., Idź i zabij. Pacyfikacja strajku w kopalni „Wujek”. Zbrodnia nieukarana, Warszawa 1999.

Sznajder A., Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Zakładzie Karnym w Zabrzu Zaborzu, [w:] Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice–Warszawa 2018.

Świat wobec Solidarności 1980–1989, red. P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2013.

Świder M., Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980–1989, seria Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, vol. 518, Opole 2015.

Teatr drugiego obiegu. Materiały do kroniki teatru stanu wojennego 13 XII 1981 – 15 XI 1989, oprac. i red. J. Krakowska-Narożniak, M. Waszkiel, Warszawa 2000.

Terlecki R., „Solidarność”1980-1989 Polska droga do wolności, Kraków 2018.

Tischler J., I do szabli… Polska i Węgry. Punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980–1981, Warszawa 2001.

Toborek T., Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004.

Toborek T., Niezależna muzyka rockowa, Łódź 2010.

Tracz B., Ciupa R., Kultura niezależna w Kościele, Warszawa 2011.

Traczyk M., Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego, Poznań 2009.

W świecie kultury niezależnej. Z rozmowy z członkiem Komitetu Kultury Niezależnej, „Tygodnik Mazowsze” 1985, nr 114.

Waligóra G., Komitet Obrony Robotników, „Biuletyn IPN” 2011, nr 4 (125).

Waligóra G., Konfederacja Polski Niepodległej, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. G. Waligóra, Warszawa 2012, t. 2.

Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2012.

Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006.

Witkowski G.K., Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie, Poznań 2011.

Witosz B., Proza ósmej dekady – literackie style „mówienia prawdy”, [w:] Style literatury, red. B. Witosz, M. Wojtak, E. Sławkowa, A. Skudrzykowa, Katowice 2003.

Wojciechowski A., Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992.

Wołk G., Konfederacja Polski Niepodległej – geneza i działalność do wprowadzenia stanu wojennego, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2012.

Wróblewski R., Charakterystyka liczbowa prasy niezależnej z lat 1976–1990, [w:] Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. S. Ligarski, M. Marcinkiewicz, Szczecin 2010.

Zabijanie słowem. O cenzurze w PRL – z Aleksandrem Pawlickim, Tomaszem Strzemboszem i Wiesławem Władyką rozmawiają Władysław Bułhak i Barbara Polak, „Biuletyn IPN” 2004, nr 2.

Zapisani do rachunku krzywd. Tragedia kopalni „Wujek” w poezji. Antologia, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1993.

Zawada A., Mit czy świadectwo? Szkice literackie, Wrocław 2000.

Zawadzka A., Zawadzki M., Metoda projektów w edukacji historycznej dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5 (41), nr 2.

Zawistowski A., Uroki reglamentacji (kartki na żywność), „Biuletyn IPN” 2013, nr 3.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.

Żaryn J., Kościół katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, t. 4, nr 1.

Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.

Żaryn J., Kultura niezależna w Kościele katolickim w Polsce 1981–1989, [w:] Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011.

Żaryn J., Władze państwowe PRL wobec Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2016.

Żukowski M., Ośrodki Odosobnienia w Polsce w latach 1981 – 1982,  Warszawa 2013.

 

Strony internetowe:

Historia Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików 

Oficjalna strona internetowa poświęcona Kulturze Niezależnej

 

 

 

 

Opcje strony