logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Eseje i scenariusze lekcji dla nauczycieli

Zeszyt pierwszy zawiera 14 esejów tematycznych, zilustrowanych licznymi fotografiami, a także biogramy, wykaz skrótów, bibliografię oraz materiały dodatkowe. Każdy esej został poprzedzony, odnoszącą się do jego treści, częścią „Zwróć uwagę na”, która umożliwi nauczycielowi uporządkowanie toku narracji w oparciu o najważniejsze zagadnienia. Autorom teki zależało, aby pomimo jej złożoności można było korzystać z niej w intuicyjny i prosty sposób, dlatego też w esejach zostały umieszczone odsyłacze do znajdujących się w drugiej części publikacji materiałów źródłowych, powiązanych z daną partią tekstu, które pozwolą przedstawić szerszy kontekst omawianych zagadnień. Korzystanie z teki ułatwią ponadto symbole graficzne, wskazujące przedmiot, do jakiego odnoszą się poszczególne eseje.

Na końcu zeszytu umieszczono wykaz materiałów dodatkowych, takich jak infografiki, wystawa elementarna czy relacje świadków historii, które stanowią uzupełnienie treści zawartych w prezentowanej tece edukacyjnej i mogą zostać z powodzeniem wykorzystane na różnych etapach kształcenia.

Spis treści:

 • Omówienie zawartości teki edukacyjnej „Stan wojenny 1981-1983”
 • Anna Piontek (ŚCWiS), Metody nauczania historii współczesnej
 • Aleksandra KorolChudy (IPN Katowice), Opozycja polityczna w latach 1976–1980
 • Adrian Rams (IPN Katowice), Narodziny „Solidarności”
 • dr Kornelia Banaś (IPN Katowice), Władza wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Listopad 1980-grudzień 1981
 • Michał Dzióbek (ŚCWiS), Przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego
 • dr Andrzej Drogoń (IPN Katowice), Prawne aspekty stanu wojennego
 • dr Andrzej Drogoń (IPN Katowice), Represje stanu wojennego
 • Anna Piontek, Michał Dzióbek (ŚCWiS), Sytuacja społeczno-gospodarcza w stanie wojennym
 • Michał Miwa-Młot (IPN Katowice), Cenzura i propaganda
 • Sebastian Reńca (ŚCWiS), Strajki w zakładach pracy. Pacyfikacja KWK „Wujek”
 • Karol Chwastek (ŚCWiS), Opór społeczny w stanie wojennym
 • Angelika Blinda (IPN Katowice), Kościół wobec stanu wojennego. Działalność księdza Jerzego Popiełuszki
 • Anna Piontek (ŚCWiS), Kultura Niezależna – kultura w/o/po stanie wojennym
 • Ryszard Mozgol (IPN Katowice), Reakcje państw i społeczeństw na świecie wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
 • Andrzej Król (Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie), Michał Łukowicz (Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach), Poezja stanu wojennego. Formy, recepcja i jej interpretacje w spektaklach teatru domowego
 • Biogramy
 • Wykaz skrótów
 • Bibliografia
 • Materiały dodatkowe

Opcje strony