logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs fotograficzny „Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu” (zgłoszenia do 14 marca!)

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2022 roku (przedłużamy termin zgłoszeń). Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Polskie Państwo Podziemne to tajne struktury państwa polskiego funkcjonującego w warunkach okupacji. Istniało od 27 września 1939 roku do lipca 1945 roku, podlegając Rządowi RP na uchodźstwie. Armia Krajowa, licząca w 1942 roku 200 tys. żołnierzy, była w czasach II wojny światowej największą armią podziemną w Europie, stanowiąc swego rodzaju fenomen. Osoby zaangażowane w czynny i bierny ruch oporu na Pomorzu narażały swoje życie. Niemiecki okupant stosował względem nich kary, włącznie z rozstrzelaniem lub osadzeniem w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym mającym na celu propagowanie i przybliżenie historii Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu.

 

Regulamin konkursu fotograficznego
„Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 

 1. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, zwany dalej „Organizatorem”.

§2

 1. Konkurs historyczno-fotograficzny „Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu”, zwany dalej „konkursem”, organizowany jest w celu zapoznania uczniów z historią Polskiego Państwa Podziemnego w wymiarze regionalnym.

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
 2. Rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 3. Rozwijanie zainteresowania i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży historii kraju ojczystego i regionu przez upamiętnienie w kadrze aparatu miejsc związanych z historią regionalną.
 4. Podtrzymywanie tożsamości narodowej;
 5. Aktywizacja uczniów do łączenia poszukiwań historycznych ze sztuką fotografowania jako edukacyjnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
 6. Rozwijanie  wrażliwości   artystycznej,   twórczości,   kreatywności   i   wyobraźni w połączeniu z nauką historii w terenie.
 7. Kształtowanie patriotyzmu i postawy szacunku wobec bohaterów narodowych, ich poświęcenia i ważnych wydarzeń historycznych w dziejach naszej ojczyzny, o czym przypominają upamiętnione na fotografiach miejsca

§3

 1. Konkurs realizowany jest jednoetapowo.

§4

 1. Akceptacji regulaminu dokonuje rodzic albo opiekun prawny nieletniego  uczestnika konkursu.
 2.  Uczestnicy konkursu nadsyłają prace do 01.03.2022 wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego Formularz Zgłoszenia Uczestnika, zwanym dalej „Formularzem” stanowiącym załącznik do regulaminu. Brak podpisanego Formularza skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia nadesłanej pracy.
 3.  Prace z wypełnionym Formularzem należy nadsyłać na adres: Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku al. Grunwaldzka 216, 80 – 266 Gdańsk z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.
 4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 marca 2022 r. (ostateczny termin podania wyników). O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej Organizatora.

 

Rozdział II

Postanowienia Szczegółowe

§5

Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 - 8 uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie województwa pomorskiego zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Nadsyłane prace muszą mieć związek z działalnością lub upamiętnieniem Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu.

Zasady udziału w konkursie

§6

 1. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie jedno zdjęcie lub cykl dwóch, maksymalnie 3 zdjęć związanych z realizacją zadania konkursowego, o którym mowa w §5 ust. 2.
 2. Autorem zdjęć, o których mowa w ust. 1 może być tylko jedna osoba. Wyklucza się wspólne tworzenie pracy konkursowej.
 3. Każdy Uczestnik przesyła od 1 do maksymalnie 3 fotografii przedstawiających np. jedno i to samo miejsce w różnych ujęciach, różnych porach dnia itp.
 4. Zdjęcia są przyjmowane przez Organizatora tylko w wersji elektronicznej w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 300 dpi umieszczone na nośniku danych (płyta CD, DVD, karta pamięci itp.) jako załącznik do nadesłanej pracy konkursowej.
 5. Fotografie nadsyłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi przez Uczestnika samodzielnie, według jego własnej wrażliwości estetycznej. Niedozwolone jest kopiowanie bądź plagiatowanie innych dzieł, w tym powszechnie znanych. W przypadku inspiracji inną fotografią należy podać źródło inspiracji.
 6. Z konkursu wyłącza się pracę nagrodzoną lub wystawioną w innym konkursie, a także zdjęcia wcześniej publikowane.
 7. Praca nadesłana na konkurs powinna być fotografią artystyczną, niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie w postaci jego późniejszej obróbki graficznej, np. korekty kolorystycznej, retuszu, fotomontażu, itp.
 8. W przypadku umieszczeniu na fotografii wizerunku osoby Uczestnik (autor zdjęcia) zobowiązany jest do uzyskania zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku tej osoby w konkursie fotograficznym.
 9. Cykl  zdjęć   stanowi  jedną  pracę,  nie  należy  każdemu   zdjęciu  nadawać   tytułu   i opisywać.
 10. Do każdej pracy powinny być załączone:

1 ) skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik numer 1.

2) opis pracy zawierający tytuł oraz nazwę sfotografowanego miejsca.

      11. Prace wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego formularza, o którym mowa w ust. 10, należy nadsyłać do dnia 01.03.2022 r. (decyduje data dotarcia prac) wyłącznie na adres: Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80 – 266 Gdańsk, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu 16.03.2022  r.  Informacja  o laureatach i nagrodach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani również drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Ocena prac konkursowych, nagrody

§7

 1. Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym.
 2. Oceny prac dokonuje jury wyłonione przez Organizatora.
 3. Decyzje jury są ostateczne.
 4. Członkowie jury niebędący pracownikami IPN – KŚZpNP otrzymają od Organizatora stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 5. Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych uczestnikom konkursu za zajęcie pierwszych 5 miejsc, w postaci pakietów gier edukacyjnych IPN.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania także wyróżnień.

 

Licencja i prawa autorskie

§ 8.

1. Z chwilą przesłania materiałów wytworzonych w ramach konkursu, Organizator uzyskuje nieodpłatną, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:

1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania -  wprowadzanie  do  pamięci  komputera i  zwielokrotnianie  wszelkimi   znanymi  technikami,  w  tym  drukarską,  cyfrową i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;

1.2 w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1;

1.3 publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

1.4 publiczna prezentacja prac konkursowych, np. w formie wystawy;

1.5 wykorzystanie prac konkursowych – w całości lub/i fragmencie - do celów naukowych i edukacyjnych  w ramach realizacji  misji edukacyjnej  Organizatora, w tym prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.

2. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, wyraża pełnoletni Uczestnik konkursu lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika konkursu poprzez akceptację treści regulaminu.

3. Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników niepełnoletnich konkursu oświadczają, akceptując regulamin, że posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i ich części.

4. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od laureatów autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa w§ 8 ust. 1.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

§ 9.

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1.1 organizacji konkursu „Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu”;

1.2 publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora, w przypadku wyrażenia zgody.

1.3 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku uczestnika konkursu - art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy–regulaminu konkursu fotograficznego „Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu”) oraz lit. e (wykonywanie zadań w interesie publicznym- art. 53 pkt 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z   27   kwietnia   20 I 6   r.   w  sprawie   ochrony   osób  fizycznych   w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.

1.4 Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko  Narodowi  Polskiemu,  z  siedzibą  w  Warszawie,  adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych organizatora, radiu, prasie  i  telewizji,  oraz  w  materiałach  naukowych i edukacyjnych  w ramach realizacji  misji edukacyjnej organizatora, a następnie  w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w 1. obowiązującym IPN-KŚZpNP  rzeczowym  wykazie akt na podstawie a1t. 6  ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

5. Każdy posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych oraz zgoda  na ich  przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

Postanowienia końcowe

§10.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.

Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Aleksandra Szwarc, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, tel.058 668 49 01; 882 063 821, e-mail: aleksandra.szwarc@ipn.gov.pl

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony