logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs historyczno-plastyczny Żołnierze Wyklęci „Zachowałam się jak trzeba” – Gdańsk, 1 marca 2021 (data ogłoszenia wyników)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Partnerem wydarzenia jest Oddział IPN w Gdańsku.

 REGULAMIN

I. Realizacja w roku szkolnym 2020/2021:
Mottem tegorocznego szkolnego konkursu historyczno-plastycznego o tematyce żołnierzy wyklętych są ostatnie słowa Danuty Siedzikówny „Inki”, które wypowiedziała przed swoją śmiercią: „(…) zachowałam się jak trzeba”. Inka została aresztowana w Gdańsku rankiem 20 lipca 1946 r. Po bestialskim śledztwie 3 sierpnia 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał ją na śmierć. „Inka” nie uległa namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała prośby o ułaskawienie. Pismo podpisał jej obrońca. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba".

 

II. Organizator:

 

III. Partnerzy / patroni medialni:

 

IV. Adresaci:
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas IV – V Szkoły Podstawowej,
 • uczniowie klas VI – VIII Szkoły Podstawowej,
 • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.

 

V. Cele konkursu:

 • poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat historii najnowszej,
 • popularyzowanie wśród uczniów losów Żołnierzy Wyklętych,
 • zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia, zainteresowań i podjęcia samodzielnych studiów nad historią,
 • kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • wspieranie aktywności twórczej uczniów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

 

VI. Terminarz konkursu:

 • początek lutego – nauczyciele historii w klasach przeprowadzają lekcje poświęconą Żołnierzom Wyklętym przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej,
 • do 20 lutego 2021 przesyłanie przez uczniów prac do nauczycieli,
 • 1 marca 2021 – ogłoszenie wyników konkursu oraz publikacja prac (na stronie internetowej szkoły, na szkolnym facebooku, na stronach partnerów i patronów konkursu).

 

VII. Zasady wykonania pracy:

 • Wykonanie plakatu upamiętniającego żołnierzy, którzy tak jak Inka, po wojnie nie oddali broni i dalej walczyli z władzami komunistycznymi.
 • Praca powinna być interpretacją do słów Danuty Siedzikówny i powinna dotyczyć żołnierzy wyklętych.
 • Wybór środków przekazu artystycznego, jak i formy jest dowolny.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych).
 • Każda praca powinna być nazwana według wzoru: imię i nazwisko_klasa.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Nieprzestrzeganie warunków w konkursie może spowodować dyskwalifikacje przesłanej pracy.
 • Spośród nadesłanych prac jury w składzie nauczycieli historii oraz plastyki decyduje o wyborze najlepszych prac.
 • Kryterium oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność wykonania, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.
 • Nagrodzone zostaną trzy prace w każdej kategorii wiekowej.
 • Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z jego udziałem.
 • W celu umieszczenia prac na stronie internetowej szkoły, szkolnym facebooku, stronach partnerów konieczna jest zgoda rodziców danego ucznia (załącznik 1).
 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w związku z sytuacją epidemiologiczną w województwie pomorskim lub innymi okolicznościami.

 

IX. Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów:

 

Informacja o konkursie (wraz z regulaminem) dostępna jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta w Rumii, a także w załączniku.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony