logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs na komiks „Godzina W”

Termin nadsyłania prac mija 1 sierpnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 sierpnia.

Konkurs na komiks  „Godzina W”, dotyczący Powstania Warszawskiego organizowany jest w celu zapoznania uczniów z historią oraz popularyzacją wiedzy o tym wydarzeniu.

Celem konkursu jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rozwijanie zainteresowania i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży historii kraju ojczystego, podtrzymywanie tożsamości narodowej, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz kształtowanie patriotyzmu i postawy szacunku wobec bohaterów narodowych, ich poświęcenia i ważnych wydarzeń historycznych w dziejach naszej ojczyzny. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.  

Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Aleksandra Szwarc, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, tel.058 668 49 01; 882 063 821, e-mail: aleksandra.szwarc@ipn.gov.pl

 

REGULAMIN

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, zwany dalej „Organizatorem”.

§2

2. Konkurs na komiks „Godzina W”, dotyczący Powstania Warszawskiego zwany dalej „konkursem”, organizowany jest w celu zapoznania uczniów z historią oraz popularyzacją wiedzy o tym wydarzeniu.

Celem konkursu jest:

a. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
b. rozwijanie zainteresowania i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży historii kraju ojczystego
c. podtrzymywanie tożsamości narodowej
d. zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży
e. kształtowanie patriotyzmu i postawy szacunku wobec bohaterów narodowych, ich poświęcenia i ważnych wydarzeń historycznych w dziejach naszej ojczyzny.

 

§3

1. Konkurs realizowany jest jednoetapowo.

 

§4

1. Akceptacji regulaminu dokonuje rodzic albo opiekun prawny nieletniego uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnik konkursu.

2. Uczestnicy konkursu nadsyłają prace do 1.08.2022 r. wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika Formularz Zgłoszenia Uczestnika, zwanym dalej „Formularzem” stanowiącym załącznik do regulaminu. Brak podpisanego Formularza skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia nadesłanej pracy. Decyduje data wpływu pracy oraz formularza do siedziby organizatora.

3. Prace z wypełnionym Formularzem należy nadsyłać na adres: Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku al. Grunwaldzka 216, 80 – 266 Gdańsk z dopiskiem: „Godzina W ”.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.08.2022 r. (ostateczny termin podania wyników). O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej Organizatora.

 

Rozdział II
Postanowienia Szczegółowe
§5

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI–VIII oraz szkół ponadpodstawowych uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie województwa pomorskiego zwanych dalej „Uczestnikami”.

2. Nadsyłane prace muszą dotyczyć tematyki Powstania Warszawskiego.

 

Zasady udziału w konkursie
§6

1. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie jedną pracę związaną z realizacją zadania konkursowego, o którym mowa w §5 ust. 2.

2. Autorem pracy, o której mowa w ust. 1 może być tylko jedna osoba. Wyklucza się wspólne tworzenie pracy konkursowej.

3. Każdy Uczestnik przesyła 1 pracę na arkuszu w formacie A3.

4. Praca powinna składać się z jednej zamkniętej historii opowiedzianej w formie komiksu. Komiks rozumiany jako sekwencyjna historia obrazkowa, często z dodanym tekstem.

5. Technika i kolorystyka prac jest dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia, techniki mieszane itp.)

6. Komiks musi być wykonany w języku polskim.

7. Do prac powinien być dołączony krótki konspekt tekstowy ( maksymalnie do 1800 znaków) zawierający dodatkowy opis komiksu (fabuła, kontekst sytuacji przedstawionej w komiksie)

8. Praca nie może być oprawiona.

9. Praca nie może posiadać żadnych wystających elementów.

10. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej bądź w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy stworzeni przez innych autorów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy wcześniej występujący w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem bądź w Internecie.

11. Przesyłka konkursowa powinna zawierać:

a. pracę konkursową w formacie A3 – na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko autora/autorki, kategoria wiekowa, adres szkoły lub adres do korespondencji. Informacje powinny zostać wydrukowane i naklejone na odwrocie pracy.
b. płytę CD lub inny nośnik z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK,
A4 – 300 dpi).
c. Formularze podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

 

Ocena prac konkursowych, nagrody
§7

1. Oceny prac dokonuje jury wyłonione przez Organizatora.

2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna
interpretacja, pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie.

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Członkowie jury niebędący pracownikami IPN - KŚZpNP otrzymają od Organizatora stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

5. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej będą przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą główną dla laureatów miejsc 1-3 w obu kategoriach będzie wyjazd edukacyjny do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy nagrody głównej, a także prawo przyznania wyróżnień.

 

Licencja i prawa autorskie
§ 8

1. Z chwilą przesłania materiałów wytworzonych w ramach konkursu, Organizator uzyskuje nieodpłatną, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:

1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzanie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;

1.2. w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1;

1.3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

1.4. publiczna prezentacja prac konkursowych, np. w formie wystawy;

1.5. wykorzystanie prac konkursowych - w całości lub/i fragmencie - do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.

2. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, wyraża pełnoletni Uczestnik konkursu lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika konkursu poprzez akceptację treści regulaminu.

3. Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników niepełnoletnich konkursu oświadczają, akceptując regulamin, że posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i ich części.

4. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od laureatów autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa w §8 ust. 1.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
§ 9

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1.1. organizacji konkursu „Godzina W."

1.2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora, w przypadku wyrażenia zgody.

1.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku uczestnika konkursu - art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy–regulaminu konkursu na komiks „Godzina W” oraz lit. e (wykonywanie zadań w interesie publicznym- art. 53 pkt 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 20 I 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.

1.4. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza  Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniembezpieczeństwa danych osobowych.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych organizatora, radiu, prasie i telewizji, oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w 1. obowiązującym IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt na podstawie a1t. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

5. Każdy posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

Postanowienia końcowe
§10

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.

1. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Aleksandra Szwarc, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, tel.058 668 49 01; 882 063 821, e-mail: aleksandra.szwarc@ipn.gov.pl

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony