logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Informacja

Obecnie nie ma nowych zapowiedzi prasowych. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz lektury artykułów w portalu przystanekhistoria.pl

BIAŁYSTOK Kamienie Pamięci

Idea projektu

Celem tegorocznej XI edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci jest upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego Państwa Polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1921. Celem projektu jest zachęcenie do odszukania zapomnianych bądź zupełnie nieznanych lokalnych bohaterów i zaprezentowania ich postaci. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież szkolną, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne, koła kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Przywróćmy w naszych lokalnych społecznościach pamięć o przodkach, którzy w tym trudnym okresie dziejowym niejednokrotnie poświęcili własne zdrowie i życie w obronie Ojczyzny.

Przewodnik po projekcie:

1. Kto może brać udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób i środowisk zainteresowanych najnowszą historią. Mogą w nim wziąć udział zarówno grupy rekrutujące się spośród uczniów szkół różnych szczebli, kół historycznych, kół naukowych, środowisk kombatanckich, zastępów i drużyn harcerskich, jak również osoby indywidualne. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie (listownie i pocztą elektroniczną) karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r. (w przypadku korespondencji listownej decyduje data stempla pocztowego) oraz realizacja zadania.

2. Wybranie postaci

Zadanie projektowe polega na odnalezieniu bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpisującego się w temat projektu, który zaznaczył swój udział w walce o przynależność ziem Rzeczypospolitej w latach 1919–1921; tj. żołnierza polskiego, żołnierza zbrojnych oddziałów sojuszniczych, członka lokalnych oddziałów samoobrony, harcerza, członka organizacji młodzieżowej, ucznia szkoły, a także zaangażowanego w wyżej wspomnianych działaniach mieszkańca miasta czy wsi (księdza, lekarza, sanitariusza, dziennikarza relacjonującego wydarzenia). Może to być osoba, której biografia jest już przedmiotem badań historyków lub która jeszcze nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje.

3. Stworzenie portfolio

Uczestnik projektu powinien odtworzyć życiorys wybranego bohatera. Zebrać wszelkie informacje z nim związane: fotografie, skany dokumentów i pamiątki. Portfolio można wzbogacić takimi materiałami, jak wywiad z członkami rodziny bohatera, relacje osób, które go znały, opisy podjętych w ramach projektu działań. Jedynym ograniczeniem jest kreatywność uczestników projektu.

4. Upowszechnienie

Ważnym elementem projektu jest także upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób: stworzenie wystawy, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, fanpage’ów w mediach społecznościowych, nagranie filmu, zorganizowanie spotkań ze świadkami historii, debat, wystawienie spektaklu, przygotowanie ekonstrukcji historycznej, happeningu itp.

5. Pozostawienie śladu

Kolejnym etapem projektu jest pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera i jego dokonania. Przykładem takiego upamiętnienia może być inicjatywa nadania imienia bohatera ulicy czy innemu miejscu w przestrzeni publicznej, np. szkole czy przedszkolu, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie jej miejsca w muzeum regionalnym lub szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła w Wikipedii itp.

6. Przesłanie sprawozdania

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania sprawozdania i dokumentacji związanej z wybranym bohaterem (drogą pocztową, na płycie CD/DVD). Informacje o bohaterach zakwalifikowanych do projektu zostaną umieszczone na mapie internetowej.

7. Kontakt do koordynatora regionalnego

Paweł Murawski / pawel.murawski@ipn.gov.pl / tel. 85 664 57 71

8. Patronaty honorowe:

Minister Edukacji Narodowej

9. Patronaty medialne:

Polska Agencja Prasowa, TVP Historia, TVP 3 Poznań, Radio Poznań