logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje

Przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematy realizują podstawę programową z historii, języka polskiego, religii, etyki oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt ogólny: Sylwia Dziurok, 32/ 207 07 00 / sylwia.dziurok@ipn.gov.pl

Regulamin: 

 • Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, konkursów i na lekcje z historii najnowszej można dokonywać drogą telefoniczną lub mailową od września 2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika oraz w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie (za wyjątkiem zajęć prowadzonych w terenie).
 • Przystanek Historia jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Każda grupa jest zobowiązana do przyjścia 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, edukator IPN ma prawo odwołać zajęcia lub je
 • znacznie skrócić.
 • Lekcje z historii najnowszej trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup liczących nie więcej niż 30 osób.
 • Nauczyciel jest obecny na zajęciach i odpowiada za dyscyplinę w grupie.
 • Zajęcia są nieodpłatne.
 • W czasie zagrożenia epidemiologicznego proponujemy lekcje online. Zajęcia prowadzone są poprzez aplikację Zoom lub Teams i trwają 45 minut. Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka lub numeru ID do uczniów oraz pracownika OBEN IPN prowadzącego zajęcia. Warunkiem uczestnictwa w wideokonferencji jest włączenie kamerki internetowej. Zajęcia nie są i nie mogą być nagrywane.

TEMATY LEKCJ DO WYBORU:

 • Polskie drogi do niepodległości 1914-1918
 • Zbrodnia katyńska
 • „Puść mnie matko do powstania”. Powstania śląskie 1919-1920-1921
 • Walka o dusze Górnoślązaków – polska i niemiecka propaganda plebiscytowa

Kontakt do prowadzącego: Angelika Blinda, 32/ 207 07 15, angelika.blinda@ipn.gov.pl

 • Zbrodnia katyńska
 • Świat żydowski przed i po Zagładzie – zajęcia przygotowujące do wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Polacy ratujący Żydów
 • Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla kobiet

Kontakt do prowadzącego: Ewelina Małachowska, 32/ 207 07 14, ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

 • Polski wrzesień 1939
 • Śląski Wrzesień 1939
 • II Rzeczpospolita
 • Powstanie Warszawskie
 • Zbrodnia katyńska
 • inne tematy po uzgodnieniu z prowadzącym

Kontakt do prowadzącego: Michał Miwa-Młot, 32/ 207 07 12, michal.miwa-mlot@ipn.gov.pl

Oferta regionalna – Bielsko-Biała

 • „Katastrofa An 24 na zboczu Policy”. Okoliczności pierwszej, dużej katastrofy samolotu pasażerskiego w Polsce.
 • „Tadeusz Jordan Rozwadowski” Historia przemilczanego generała, bohatera naszej niepodległości.
 • „Monarchia czy republika?” Rola Naczelnego Komitetu Narodowego i Rady Regencyjnej w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę.
 • „Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu”. Historia podziemia antykomunistycznego po zakończeniu II wojny światowej.
 • „Zbrodnie sądowe w okresie terroru komunistycznego w świetle wybranych dokumentów z procesu Danuty Siedzikówny ps. Inki.” Warsztaty w trakcie, których analizie są poddawane najważniejsze dokumenty z procesu Inki, ukazujące, czym jest zbrodnia sądowa. Zajęcia są poprzedzone jednogodzinnym filmem „Inka”
 • „A jak to było z budową?” Historia nielegalnie wzniesionego w 1972 r. w miejscowości Cisiec na Żywiecczyźnie kościoła.

Kontakt do prowadzącego: Marek Łukasik, 32/ 207 05 69, marek.lukasik@ipn.gov.pl

Oferta regionalna – Częstochowa

 • Urodził się by służyć Polsce. Gen. bryg. Janusz Gąsiorowski 1889-1949.
 • Wkroczenie Wojska Polskiego na Ziemię Lubliniecką w 1922 r.
 • Wołyńska Brygada Kawalerii w boju pod Mokrą 1 IX 1939 r.
 • Działania bojowe 7 Dywizji Piechoty w regionie częstochowskim 1-4 IX 1939 r.
 • Krakowska Brygada Kawalerii w boju pod Kaletami i Woźnikami 1 - 2 IX 1939 r.
 • „Krwawy poniedziałek” w Częstochowie. Przyczyny i przebieg jednej z największych niemieckich zbrodni wojennych w Polsce we wrześniu 1939 r.
 • Między Częstochową a Lublińcem. Zapomniani Żołnierze Niezłomni 1945-1947.
 • Czas „Jaguara”. Bohater niezłomny Stanisław Lisiecki 1908-1946.

Kontakt do prowadzącego: Adam Kurus, 34/ 370 70 17, adam.kurus@ipn.gov.pl