logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” (III edycja międzynarodowa 2022/2023)

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym dwuetapowym konkursie plastycznym.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w języku polskim przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917  do 1990.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8 - 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Komiksy będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–20 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą z dopiskiem: „Komiks” na kopercie. Są konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Nie należy dołączać nośników ze zeskanowanym komiksem. Oceniane będą tylko dzieła w oryginale; skany, kopie itp. nie będą brane pod uwagę.

Komiksy należy nadsyłać do odpowiednich oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (OBEN IPN), zgodnie z przynależnością terytorialną szkoły, do której uczęszcza/uczęszczają autor/autorzy komiksów. Komisja konkursowa powołana w Centrali wybierze spośród prac komisyjnie wybranych i nadesłanych do Centrali przez oddziały oraz spośród przysłanych zza granicy, 30 najlepszych i nagrodzi je materiałami plastycznymi dla artystów.

Prace konkursowe autorów z Polski prosimy przesyłać do oddziałów, a zza granicy do Centrali IPN do 24 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej 
Biuro Edukacji Narodowej 
ul. J.Kurtyki 1 
02-676 Warszawa

„Komiks”

 

Ogłoszenie wyników i informacja o wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela koordynator - Katarzyna Miśkiewicz (katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl).